Nowości
Płatności
 
Za towar możesz zapłacić:
przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą
przy wysyłce możesz zapłacić:
przelewem na rachunek bankowy:

61 1140 2004 0000 3602 7529 9618

Płatności elektroniczne i kartą obsługuje


 

Firma
ELGO - EWA DUDZIK

Beskidzka 43 / 20
30-611 Kraków
NIP:676 140 89 24
Nr BDO: 00312325
 
poczta@zdrowysen.pl
poczta@zdrowysen.com.pl
telefon: 500 878 200
 
Warto wiedzieć
Zdrowy dom i sen
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego zdrowysen.pl 

  

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.zdrowysen.com.pl . www.zdrowysen.pl

 

Sprzedającym jest firma ELGO – Ewa Dudzik, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej którego wpis można sprawdzić pod adresem internetowym https://prod.ceidg.gov.pl/  

  

Dane Sprzedającego: 

ELGO – Ewa Dudzik 

Beskidzka 43 / 20 

30-611 Kraków 

NIP: 6761408924 

REGON:122555315 

  

Kontakt:  

Telefoniczny: 500 878 200  

( poniedziałek – sobota w godzinach od 9:00 do 16:00) 

Mailowy: poczta@zdrowysen.com.pl poczta@zdrowysen.pl  

Listowy: 30-611 Kraków Beskidzka 43/20 

  

Rachunek bankowy: 

mBank 

61 1140 2004 0000 3602 7529 9618  

 
 
 

 
 
 

Regulamin określa prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości będziemy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 

 
 
 

Spis treści regulaminu: 

 1. Postanowienia ogólne  
 2. Definicje pojęć 
 3. Usługi internetowe w sklepie  
 4. Warunki techniczne jakie są wymagane dla korzystania ze sklepu. 
 5. Towar i cena  
 6. Warunki i zasady zawierania umowy kupna sprzedaży miedzy stronami. 
 7. Sposoby płatności za zamawiane towary 
 8. Dostawy, czas dostaw, koszty dostawy 
 9. Reklamacje i procedury reklamacyjne. 
 10. Prawo odstąpienia od umowy 
 11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów. 
 12. Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym ZdrowySen 
 13. Postanowienia końcowe. 

 
 
 

 
 
 

Postanowienia ogólne 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zdrowysen.com.pl  oraz równoważnym  adresem www.zdrowysen.pl prowadzony jest przez firmę: Elgo - Ewa Dudzik z siedziba 30-611 Kraków Beskidzka 43 / 20  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 2. Regulamin skierowany jest do konsumentów nie prowadzących działalności gospodarczej.  

 
 
 

 • 2

Definicje pojęć wykorzystanych w regulaminie sklepu:  

 • DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków dostawy i płatności. 
 • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 • KLIENT INSTYTUCJONALNY - osoba fizyczna lub prawna nabywająca produkty dla celów związanych z prowadzona działalnością - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 • KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.  
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o towarach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym. 
 • TOWAR – dostępna w sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy kupna sprzedaży w zakresie opisanym przez niniejszy regulamin.  
 • SKLEP ZdrowySen - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.zdrowysen.com.pl oraz www.zdrowysen.pl
 • SPRZEDAWCA - Elgo - Ewa Dudzik   
 • UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między stronami za pośrednictwem sklepu internetowego 
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towaru ze sprzedawcą. 
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 • USŁUGODAWCA - Elgo - Ewa Dudzik. 
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, chcąca korzystać z usług elektronicznych oferowanych przez usługodawcę. 
 • USŁUGOBIORCA INSTYTUCJONALNY  osoba fizyczna lub prawna nabywająca produkty dla celów związanych z prowadzona działalnością - która zawarła lub zamierza korzystać z usług elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę 
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami). 

  

 • 3

Usługi elektroniczne w sklepie internetowym ZdrowySen 

 1. Za pośrednictwem sklepu dostępne są następujące usługi elektroniczne:  
 • Konto  
 • Formularz zamówienia  
 • Newsletter 
 1. Konto – korzystanie z usługi konto możliwe jest po wykonaniu przez usługobiorcę następujących czynności: 
 • wypełnieniu formularza rejestracji,  
 • potwierdzenia założenia przez kliknięcie pola „Załóż konto”  
 • potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez zatwierdzenie linku potwierdzającego przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.  
 1. Do założenia konta niezbędne jest podanie w formularzu rejestracji następujących danych usługobiorcy:  
 • imię i nazwisko/nazwa firmy,  
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),  
 • adres poczty elektronicznej,  
 • numer telefonu kontaktowego  
 • oraz hasło.  
 • w przypadku gdy usługobiorca nie jest osobą fizyczną dokonującą zakupy indywidualnie i chciałby on otrzymywać faktury konieczne jest podanie numeru NIP 
 1. Umowa o świadczenie usługi konta zawierana jest na czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość w dowolnym czasie  i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres siedziby usługodawcy. 
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z tej usługi rozpoczyna się w chwili dodania pierwszego produktu do koszyka elektronicznego  w sklepie ZdrowySen. W formularzu zamówienia można dokonywać modyfikacji ilości zamawianych produktów, sposobu płatności oraz sposobu dostarczenia towaru. Złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu  na stronie Skle­pu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola Potwierdzam zakup Do chwili kliknięcia potwierdzenia istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. 
 3. W formularzu zamówienia dla klientów nie korzystających z usługi Konto,  niezbędne jest podanie następujących danych dotyczących Klienta:  
 • imię i nazwisko/nazwa firmy,  
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),  
 • adres poczty elektronicznej,  
 • numer telefonu kontaktowego  
 • oraz hasło.  
 • w przypadku gdy usługobiorca nie jest osobą fizyczną dokonującą zakupy indywidualnie i chciałby on otrzymywać faktury konieczne jest podanie numeru NIP 
 1. Usługa elektroniczny formularz zamówienia świadczona jest usługą świadczoną nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Jest to usługa ściśle związana ze składanym zamówieniem. Ulega ona zakończeniu w momencie  złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z z chwilą zaniechania składania zamówienia .  
 2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w boksie „Newsletter” widocznym na stronie adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane informacje które usługodawca przekazuje za pośrednictwem tej usługi. oraz kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania Konta – w takim przypadku z chwilą utworzenia konta usługobiorca zostanie zapisany do korzystania z usługi Newsletter.  
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z tej usługi i wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres siedziby usługodawcy. 
 4. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług elektronicznych: 
 • Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego usługobiorca może składać ma adres poczty elektronicznej usługodawcy lub pisemnie na adres jego siedziby. 
 • Odpowiedź na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia drogą elektroniczną lub otrzymaniu drogą pocztową. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wymagania techniczne 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez usługodawcę: 
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne 
 • dostęp do Internetu 
 • dostęp do poczty elektronicznej 
 • przeglądarka internetowa:zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768;  
  • Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej 
  • Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej 
  • Opera w wersji 7.0 i wyższej 
  • Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej 
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

 
 
 

 • 5

Towar i cena towaru.

 1. Sklep ZdrowySen zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości oferowanych towarów w opisie danego towaru. W opisie towaru znajduje się także informacja o cenie.  
 2. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), zamieszczamy o tym stosowną informację na stronie internetowej przy opisie danego towaru.  
 3. W przypadku jednakże, gdyby sklep ZdrowySen zamieścił stosowną informację o niedostępności towaru po przyjęciu zamówienia klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie będzie możliwości realizacji zamówienia sklep ZdrowySen będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar przed uzyskaniem informacji o jego niedostępności, Sklep ZdrowySen zwróci niezwłocznie uiszczoną przez Klienta płatność, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy przez Sklep ZdrowySen. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy przez sklep zdrowysen z powodu zmiany ceny , jest to możliwe jedynie w przypadku niedostępności towaru.
 4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych oraz są to ceny brutto zawierające podatek VAT. 
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla obydwu stron w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 
 6. Sklep ZdrowySen. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie do zmiany cen nie ma wpływu na zamówienia już złożone przed dniem wprowadzenia zmian. Umowy takie będą realizowane według cen z dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży między klientem a Sklepem ZdrowySen. 

 
 
 


 • 6

Umowa kupna sprzedaży - warunki zawierania. 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki 
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową. 
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok 
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numery telefonu i adres e-mail. 
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. 
 7. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej 
 8. Niezależnie od uprawnień opisanych w punkcie 7 i 8 Sprzedawca dołącza do zamówienia papierową wersję faktury ProForma zawierającą szczegółowe dane zamówienia, oraz paragon fiskalny lub fakturę w zależności od formy wybranej przez klienta 
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”. 

 
 
 

 • 7
  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy kupna sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu ZdrowySen 
 • Płatność gotówką kurierowi za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 
 • Płatność kartą przy przesyłkach za pobraniem do paczkomatów. 
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym. 
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 • Bank: mBank SA. 

Numer rachunku: 61 1140 2004 0000 3602 7529 9618 

 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu DotPay 

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 

Przelewy24.pl

 

  

 1. Termin płatności: 
 • W przypadku wybrania sposobu zapłaty przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznej klient zobowiązany jest do zapłaty za towar do 7 dni od chwili złożenia zamówienia. 
 • W przypadku płatności gotówkowej klient zobowiązany jest do zapłaty gotówkowej przy odbiorze osobistym 
 • W przypadku płatności za pobraniem klient zobowiązany jest do zapłaty wymaganej kwoty kurierowi lub płatności kartą płatniczą przy wyborze dostarczenia za pośrednictwem paczkomatów. 

 
 
 

 • 8
  Dostawy i koszty dostaw.

Produkty dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dostawa zamówienia do klienta lub wskazanej przez klienta osoby jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy , opłaty za transport są wskazywane na stronach sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania zamówienia 

Odbiór osobisty jest bezpłatny. 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru zamawianych towarów: 
 • Przesyłka kurierska 
 • Przesyłka kurierska pobranie. 
 • Przesyłka pocztowa 
 • Przesyłka pocztowa pobranie. 
 • Przesyłka do paczkomatu wskazanego przez klienta. 
 • Przesyłka za pobraniem do paczkomatu wskazanego przez klienta. 
 • Odbiór osobisty dostępny w lokalu dwóch lokalizacjach:  

30-611 Kraków Beskidzka 43/20 – Pn. - Pt. : 9:30 do 17:00 

  

 1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).  
 2. W przypadku wyboru opcji , odbiór osobisty czas skompletowania zamówienia wynosi około 2 dni roboczych. O gotowości przesyłki do odbioru osobistego Sprzedawca poinformuje klienta mailowo lub jeśli klient wyrazi takie wymaganie zostanie poinformowany telefonicznie. 

 
 
 

 • 9
  Reklamacja towaru
 1. Sklep ZdrowySen jest zobowiązany do sprzedania i dostarczenia klientowi towaru bez wad fizycznych i prawnych. 
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy dostarczony towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
 3. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności dostarczonego towaru z umową sprzedaży. 
 4. Sklep ZdrowySen ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze  
 5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 
 6. Klienci powinni kierować reklamacje: 

Mailem: poczta@zdrowysen.pl 

Pocztą na adres: Elgo – Ewa Dudzik  

Beskidzka 43/20 

30-611 Kraków 

 1. Klienci mogą także kierować pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na numer 500 878 200 
 2. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo: 
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady  
 • złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,  
 • Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 
 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez ZdrowySen reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta. 
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do ZdrowySen na podany poniżej adres na koszt ZdrowySen. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Sklep ZdrowySen zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep ZdrowySen nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. 
 3. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego Towaru Klient winien na piśmie określić rodzaj wady , oraz proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji.  
  Towar powinien być zwrócony na adres : 

Sklep z pościelami ELGO 

Beskidzka 43 / 20 

30-611 Kraków 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi. 
 2. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień odstąpienia od umowy w okresie przewidzianym dla tej formy. 

 
 
 

 
 
 

 • 10 

Odstąpienie od umowy 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem określonym w pkt 12 niniejszego paragrafu.  
   
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep ZdrowySen o swojej decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.  
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy i otrzymaniu rzeczy lub potwierdzenia zwrotnego nadania towaru. 
 7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 9. Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni 
 10. Koszty zwrotu towaru ponosi konsument.  
 11. W przypadku używania rzeczy odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. O zmniejszeniu wartości rzeczy zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem maila. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o utraconą przez towar wartość. W przypadku gdy zwrot płatności został już dokonany zwrócimy się do Państwa o zapłatę kwoty wynikającej z pomniejszenia wartości towaru.  
 12. Prawu odstąpienia od umowy nie podlegają produkty przygotowywane na indywidualne zamówienie kupującego. Dotyczy to szczególnie obrusów z działu obrusy na wymiar, oraz pościeli przerabianych do nietypowych rozmiarów innych niż zaproponowane w opcjach przeróbki.  Zwrot produktów wykonywanych na indywidualne zlecenie klienta może się odbyć tylko jeśli sprzedający wyrazi na to zgodę. 

 
 
 

 
 
 

 • 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 • Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.  
 • 12

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. 
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 
 4. Sprzedawca zarejestrował bazę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca nie udostępnia swojej bazy danych innym podmiotom w celach innych niż realizacja złożonego zamówienia. 
 5. Szczegółowy zakres przetwarzania informacji zgodną z RODO przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu w zakładce RODO 

  

  

 • 13

Sprzedaż hurtowa 
 

 1. Klienci instytucjonalni związani z branża tekstylną, hotelową, lub gastronomiczną mogą dokonywać zakupów w cenach hurtowych.  
   
 2. Dostęp do cen hurtowych otrzymują klienci zalogowani którzy otrzymali status klienta hurtowego nadawany przez administratora sklepu.  
 3. Aby uzyskać status hurtowy należy po zalogowaniu skontaktować się z admistartorem teklefonicznie lub mailowo. 
 4. Uzyskanie statusu klienta hurtowego powoduje utratę uprawnień wynikających  
 • 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sklep ZdrowySen zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umowy kupna sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian w szczególności zmiany nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy kupna sprzedaży. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl